I. JÁTÉKSZABÁLYZAT

1. A játék és annak szervezője

1.1 Az Obedience Hungary Team. (székhelye: 2336 Dunavarsány, Gömöry Ferenc u. 8., a továbbiakban: „Szervező” vagy „mi”) és a Peak Creative ( Boronyák Szandra e.v. székhelye: 2730 Albertirsa, Madách u. 25/1., továbbiakban: „Szervező” vagy „mi”) nyereményjátékot hirdet. Játékszabályzatban (a továbbiakban: „Játékszabályzat”) részletesen leírt feltételek szerint (továbbiakban: „Játék”). A Játék lebonyolítását az Obedience Hungary Team, a továbbiakban „Lebonyolító”) végzi.

1.2. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

1.3. A Szervező fenntartja a jogot a Játék visszavonására, valamint a Játékszabályzat egyoldalú megváltoztatására, a Játékosok egyidejű tájékoztatása mellett.

1.4. A Játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. A résztvevők a játék során a Játékszabályzatban megjelölt adatkezelő számára adják meg az adatokat.

2. A Játékban részt vevő személyek

2.1. A Játékban részt vehet minden 18 éven felüli, nyilvános Facebook profillal rendelkező természetes személy, aki Magyarországon állandó lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik (a továbbiakban: „Játékos”) és a Játék időtartamán belül az Obedience Hungary Team által létrehozott, Tavaszi Rally Obedience Dogflow Verseny eseményt, a résztvevő saját Facebook oldalán, valamint az Obedience Hungary Team Facebook oldalán lévő a nyereményjátékhoz tartozó képekhez megírja kommentben, hogy „Kész” vagy „Megosztva”.

A Játékban a Szervező, és a Lebonyolító, ezek kapcsolt vállalkozásai, valamint a velük megbízási, vállalkozási, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló partnerek munkavállalói, vezető tisztségviselői, tulajdonosai, valamint ezen személyeknek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”) 8:1.§ (1) bek. 2. pontjában meghatározott hozzátartozói nem vehetnek részt.

A Játékos a Játékban való részvétellel elismeri, hogy teljeskörűen megismerte az I. pont szerinti Játékszabályzatot, azt feltétel nélkül elfogadja, továbbá megismerte, tudomásul vette a II. pont szerinti adatkezelési tájékoztatót. Amennyiben a Játékos az I. pont szerinti Játékszabályzatot, a II. pont szerinti adatkezelési tájékoztatót vagy ezek bármely rendelkezését nem fogadja el, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

3. A játék időtartama, a sorsolás, a Nyeremények

3.1. A Játék időtartama:

A játék 2023.03.09.– 2023.03.24. 19:00 óráig tart. A Szervező a Játék időtartamának hosszabbításának jogát fenntartja, amiről a Játékos a Szervező oldalán értesül.

3.2. Sorsolás időpontjai: 2023.03.24. 20:00

3.3. Nyeremények: A kiválasztásra került Játékost az alábbi nyeremény illeti meg: 1 db a Peak Creative által felajánlott nyeremény. A Nyeremény nem átruházható, készpénzre nem váltható, felhasználása kizárólag – amennyiben van – az abban foglalt feltételek szerint lehetséges. A fent megjelölt időpontokban összesen 1 db nyertes kerül kiválasztásra az Obedience Hungary Team által a Játékban részt vett, az adott időtartamban résztvevő Játékosok között (a továbbiakban: „Nyertes”). Egy Nyertes nyereménye 1db Peak Creative által felajánlott játék. Pótnyertes kiválasztására nem kerül sor.

4. A Nyereményre való jogosultság feltételei

A Nyertes nem jogosult a Nyeremény átvételére, ha:

  • nem töltötte be a 18. életévét;
  • 18 év feletti, korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen Játékos törvényes képviselője a Nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésben, ill. a Nyeremény átvételében nem működik közre; ● ha a Nyeremény átvételével kapcsolatos megkeresésre 3 munkanapon belül nem válaszol;
  • ha nem lehet felvenni vele Facebook privát üzenet formájában a kapcsolatot;
  • ha úgy nyilatkozik, hogy a Nyereményt a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett feltételekkel nem tudja, vagy nem akarja átvenni;
  • bizonyíthatóan több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;
  • bizonyíthatóan a Játék menetét/eredményét bármilyen tisztességtelen módon befolyásolni próbálta;
  • a Játék szellemével ellentétesen vett részt a Játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeit megtévesztő magatartással megnövelje, ezzel egyúttal megfosszák a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi Játékost;
  • jelen Játékszabályzat bármely pontját megsérti.

5. Nyertesek értesítése

● A Nyertessel a Lebonyolító Facebook üzenet formájában veszi fel a kapcsolatot. A nyertes Facebook profilnevének a www.obedience.hu/nyeremenyjatek-szabalyzat/ cím alatt, továbbá a Játék közösségi oldalán történő elérhetővé tételének a nyilvánosság tájékoztatása mellett az is a célja, hogy ha a nyertes valamilyen technikai akadály miatt nem kapta meg az értesítést a nyertességről, akkor a weboldalon tud tájékozódni, hogy nyert-e.

● A Nyertes vállalja, hogy az Facebook üzenet formájában történt értesítés után 3 munkanapon belül az Obedience Hungary Team Instagram vagy Facebook oldalára küldött privát üzenetben, vagy a kutyagh@gmail.com e-mail címen adategyeztetés céljából felveszi a kapcsolatot a Lebonyolítóval.

● A Nyertes minden levélváltás után 3 munkanapon belül köteles érdemben a fenti Instagram vagy Facebook oldalra vagy e-mailcímére írt üzenet formájában reagálni a Szervező, illetve a Lebonyolító üzenetére. Amennyiben ez nem történik meg, a Nyertes elveszti a jogosultságát a Nyeremény átvételére.

● Amennyiben a Nyertessel nem sikerül felvenni a kapcsolatot, vagy a Nyertes nem teljesíti a Játékszabályzatban foglalt feltételeket, a Nyereményre való jogosultságát a kapcsolatfelvételre megadott határidő eredménytelen elteltét követően elveszti, erről a Szervező vagy a Lebonyolító Instagram privát üzenet formájában értesíti a Nyertest. A Nyereményre való jogosultság megállapítása, valamint a Nyeremény átadása körében, a Nyertes személyének kétséget kizáró megállapításához, illetve ellenőrzéséhez a Szervező és a Lebonyolító kötelezheti a Nyertest személyazonosságának igazolására.

6.A Nyeremény átvétele

6.1. Nyertes a Nyereményt a Szervezőtől a vele a kapcsolatfelvétel során egyeztetett címen a házhozszállítás formájában veheti át.

6.2. A Játékosok kötelesek az e Játékszabályzatban foglalt feltételeknek maradéktalanul megfelelve együttműködni a Nyeremények átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesznek eleget, és a Nyeremény átvétele emiatt meghiúsul, a Nyeremény a továbbiakban nem vehető át, és a Szervezőt, illetve Lebonyolítót semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

7. A Szervező felelőssége

A Szervező kizárja felelősségét különösen a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos feltételek teljesülését, a korlátozottan cselekvőképes vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli részvételéből, a Játékos internet-hozzáférésének bármely műszaki vagy egyéb okból felmerült, tartós vagy átmeneti jellegű hibájából, valamint a Nyertes részére elektronikus úton keresztül elküldött értesítés Szervezőnek fel nem róható elvesztéséből, illetve egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.